NEN 2767-conditiemeting

De NEN 2767-conditiemeting is een uniforme manier om de bouw- en installatiedelen van de infrastructuur te inspecteren en te beoordelen op hun conditie. De conditie is de technische staat waarin een bouw- of installatiedeel verkeert.

De NEN 2767 is ontstaan vanuit de gedachte dat elke conditiemeting op eenzelfde wijze moet worden uitgevoerd. Zo worden de resultaten inspecteur-onafhankelijk en zijn ze onderling goed vergelijkbaar. Om dit te bereiken is de conditiemeting gestandaardiseerd. Ze bestaat uit:

 • een uniforme decompositie van beheerobjecten;
 • een uniforme indeling van gebreken;
 • een uniforme gebrekenlijst.

Decompositie

De decompositie is een opdeling van het areaal in beheerobjecten, elementen en bouwdelen. Dit gebeurt aan de hand van de generieke database van de NEN 2767. Het resultaat is een structuur om gegevens aan te koppelen, zoals specificaties of onderhoudshistorie. 

Inspectieresultaten

De inspectieresultaten leveren input voor bijvoorbeeld een onderhoudscontract of de planning van (onderhoud)maatregelen en begrotingen. Het inspecteren vindt plaats op basis van het kwantificeren en kwalificeren van gebreken of tekortkomingen die zich bevinden aan bouwdelen. De conditie wordt bepaald op bouwdeelniveau en wordt geaggregeerd tot element- en beheerobjectniveau. De aggregatie naar traject- en areaalniveau is organisatiespecifiek en niet aanwezig binnen de NEN 2767. 

Het resultaat van een inspectie is een conditiescore en/of een verzorgingsscore. De conditiescore is van toepassing op de technische staat van een bouwdeel. Als bijvoorbeeld het glas van een matrixbord gescheurd is, waardoor dit slecht leesbaar is geworden, dan is dit een technisch gebrek. Is het matrixbord slecht leesbaar doordat er mosvorming aanwezig is, dan is dat te wijten aan de verzorging van het matrixbord. Dit wordt gelabeld als een tekortkoming en krijgt een verzorgingsscore. 

De contitiescore en de verzorgingsscore worden bepaald op basis van drie parameters: de ernst van een gebrek, de omvang van een gebrek en de intensiteit van een gebrek.

NPR

Sinds april 2014 is de NPR 4768 beschikbaar gesteld als aanvulling op de begrippen uit de NEN 2767-4-2. De NPR geeft ter aanvulling op NEN 2767-4-2 definities en foto's van de beheerobjecten, elementen, bouwdelen en de intensiteit van gebreken. Door middel van foto′s wordt de intensiteit van de gebreken inzichtelijk gemaakt.

Producten uit NEN 2767-conditiemeting

 • Fysieke decompositie: volledige decompositie
 • Rapport met technische- en verzorgingstoestand

 

Hiërarchie

Het opstellen van een decompositie wordt toegepast op de volgende niveaus:

 • Beheerobject
 • Element
 • Bouwdeel

Het inspecteren van de conditie vindt plaats op het volgende niveau:

 • Bouwdeel


Uitvoeren

Benodigdheden
 • Decompositie
 • Tekeningen 
 • Objectbeschrijvingen
 • Locatiegegevens
 • ?Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Registratiesoftware
Software


Stappenplan

#1 Decompositie: vaststellen van de omvang en diepgang

In de uitgangspunten wordt uiteengezet wat de opdrachtgever wil en verwacht van een decompositie.

 1. Wat is de scope van de decompositie? Hierin wordt besloten of bijvoorbeeld een heel areaal, een bepaald traject of gebied, of alleen bepaalde beheerobjecten, etc. worden gedecomponeerd.
 2. Wat is het doel van de decompositie?:
  1. Een structuur opstellen ten behoeve van een inspectie.
  2. Een boomstructuur opstellen ten behoeve van registratie binnen een beheermanagementsysteem.
  3. Als bron ten behoeve van een risico-analyse.
 3. Waarvoor wordt de decompositie gebruikt?:
  1. Inzicht krijgen in de onderdelen binnen het areaal.
  2. Gericht kunnen inspecteren in het veld.
  3. Uitvoeren van risico-analyses.
 4. Wat is de diepgang van de decompositie? Bijvoorbeeld: alleen de elementen die betrekking hebben op de noodstroom. 
 5. Wordt de decompositie generiek of specifiek opgeleverd?
#2 Decompositie: broninformatie verzamelen

Voor een betrouwbare decompositie is actuele informatie nodig. 

Soorten van informatiebronnen:

 1. Tekeningen (actueel en tenminste “as built”)
 2. De inhoud van het (actuele) beheermanagementsysteem
 3. Objectbeschrijvingen
 4. Google Streetview of Google Earth
 5. Interviews met kennisdragers
 6. Bezoek aan het object
 7. Foto’s
 8. Vakkennis / methodieken / handleidingen
#3 Decompositie: opstellen concept decompositie

Een concept decompositie wordt opgesteld om tussentijds te kunnen toetsen met de opdrachtgever.

Een decompositie kan worden opgeleverd in:

 • Excel
 • Beheermanagementsysteem
 • Word
 • Database (niet het beheermanagementsysteem)

In de decompositie is opgenomen:

 1. de benamingen/codering van de onderdelen uit de beschikbare informatiesystemen;
 2. de locatiebepalingen van onderdelen;
 3. additionele informatie over alle onderdelen zoals:
  • Foto’s
  • Fabricaten
  • Bouwjaar
  • Prijs
#4 Decompositie: review & oplevering

De review van de decompositie wordt tijdens veldbezoeken gedaan in samenwerking met specialisten van het areaal of met objectkennis. Om de kwaliteit van de inspectie hoog te houden wordt de reviewsessie met meerdere vakdisciplines gehouden. Tijdens de review worden de inhoud en de uitgangspunten beoordeeld. Er wordt een document of set met data  (volgens afgesproken formaat)  opgeleverd waarin alle onderdelen zijn opgenomen. De onderdelen zijn inclusief alle additionele informatie.
#5
Conditiebepaling: uitgangspunten bepalen

In de uitgangspunten wordt uiteengezet wat de opdrachtgever wilt en verwacht van een inspectie:

 1. Bepalen wat er geïnspecteerd zal worden en waarom.
 2. Mogelijkheid tot sturing op vakdiscipline.
#6
Conditiebepaling: voorbereiden conditiebepaling

Na het bepalen van de uitgangspunten, wordt een bureaustudie uitgevoerd en het veldwerk voorbereid: 

 • Inzetten van decompositie.
 • Verzamelen van hulpmiddelen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen , fototoestel, tablet, laptop, etc.
 • Prepareren van de software ten behoeve van de registratie.
 • Nemen van verkeersmaatregelen.
 • Toegang verkrijgen tot objecten.
 • In het bezit zijn van benodigde certificaten zoals VCA.
#7 Conditiebepaling: uitvoeren conditiebepaling

Uitvoeren van de inspectie

De inspectie bestaat uit:

 • een bezoek aan de inspectieonderdelen. Dit gebeurt aan de hand van de opgestelde decompositie;
 • het koppelen van de materiaalsoorten aan de verschillende bouwdelen;
 • het benoemen van de gebreken aan de hand van de gebrekenlijst;
 • het bepalen van de omvang van het gebrek. De omvangklassen zijn organisatiespecifiek;
 • het bepalen van het stadium van het gebrek: begin-, gevorderd- of eind-stadium;
 • noteren van commentaar in de vrije tekstvelden;
 • het maken van een foto van het gebrek. 

Bepalen conditiescore

De conditiescore is een samenstelling van een gebrek op de inspectieonderdelen in relatie tot de omvang en intensiteit. Dit is de zogenoemde conditiescore. De verzorgingsscore wordt op eenzelfde wijze samengesteld.

.

#8 Conditiebepaling: Review & Oplevering

Review

Het reviewen en analyseren van een inspectie is een belangrijke taak binnen de inspectie. De diepgang van de review is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt bij de uitgangspunten.

Oplevering

Het eindproduct is een rapport met daarin de conditiescores voor zowel de technische toestand als de verzorgingstoestand. 

Een conditiescore is op zichzelf niet direct van waarde en behoeft een interpretatie. Deze interpretatie is terug te herleiden in het (onderhouds)beleid van de organisatie van de opdrachtgever. Door het relatief toe te passen is het mogelijk om de score om te zetten in acties. Het is als organisatie van belang om per score (1 t/m 6) acties te koppelen die in relatie staan tot het inspectieonderdeel.

Terug naar 'Praktijk'
Submenu openen

NEN 2767-conditiemeting

No data found
Scroll naar boven