Life Cycle Cost-analyse

In een Life Cycle Cost-analyse worden alle kosten gedurende de gehele levensduur van een asset in beeld gebracht. Dit betreft zowel de realisatie- als de beheer- en sloopkosten. Met deze methode is het onder meer mogelijk om besluiten te nemen en het optimale vervangingsmoment te bepalen.

Een LCC-analyse wordt uitgevoerd in de verschillende fasen van System Engineering en dient verschillende doelen:

 • Beginfase: voorkomen dat de asset-eigenaar na aanleg voor onverwacht hoge beheerkosten komt te staan.
 • Besluitvormingsfase: als afwegingscriterium tussen verschillende varianten.
 • Ontwerpfase: als leidraad bij het nemen van ontwerpbeslissingen.
 • Gebruiksfase: voor het bepalen van de optimale beheer- en onderhoudsstrategie.
 • Contractfase: als afwegingscriterium bij het beoordelen van aanbiedingen.

In de gebruiksfase kunnen verschillende typen beheermaatregelen met elkaar worden vergeleken, zoals levensduurverlengende maatregelen (denk aan onderhoud), maar ook levensduurverkortende invloeden (zoals het weer). Ervan uitgaande dat aan het einde van de levensduur de asset vervangen moet worden, kan met een LCC het meest economische vervangingsmoment bepaald worden. Uiteraard zijn er naast geld ook andere afwegingscriteria. Zo kan een LCC een bijdrage leveren aan een Maatschappelijke KostenBatenAnalyse (MKBA).

Invoergegevens

Een goede LCC-analyse valt of staat  met de kwaliteit van de invoergegevens. Twee typen informatie zijn van belang:

 • Technische informatie: zodat een inschatting gemaakt kan worden van de verwachte restlevensduur van de assets. 
 • Financiële informatie: om een financiële afweging te kunnen maken.

Voor een LCC worden de volgende kosten op basis van de Netto Contante Waarde in beeld gebracht:

 • ontwerpkosten;
 • uitvoeringskosten;
 • onderhoudskosten;
 • operationele kosten;
 • inspectiekosten;
 • sloopkosten;
 • vervangingskosten.

Hiërarchie

Het LCC model kan worden toegepast op de volgende detailniveaus in het areaal:

 • Gebied / netwerk / traject
 • Beheerobject
 • Element
 • Bouwdeel


Uitvoeren

Benodigdheden
 • Technische input
 • Financiele input
Software  

Stappenplan

#1 Voorbereiding: Verzamelen technische input

Onder technische input wordt onder meer verstaan:

 • Welke werkzaamheden zijn nodig in voorbereiding op een investering?
 • Welke werkzaamheden worden verwacht tijdens de exploitatie van een asset?
 • Wanneer wordt groot onderhoud verwacht?
 • Welke en hoeveel grondstoffen of materialen worden er gebruikt?
 • Wat is het verwachte energiegebruik?
#2 Voorbereiding: Verzamelen van financiële input

Naarmate de technische input nauwkeuriger is, kan de financiële onderbouwing ook nauwkeuriger worden vastgesteld. Van belang is dat bekend is/wordt met welke rekenrente de LCC wordt doorgerekend. Deze rekenrente, of discontovoet is zeer bepalend voor de uitkomsten van het LCC model en dus ook voor de keuze van het scenario.

Let op: soms is het lastig zo niet onmogelijk om een betrouwbaar beeld te geven van de kosten. Wat doen bijvoorbeeld de energieprijzen? Lopen die met het gekozen scenario mee, dan is dat mooi. Lopen ze (ver) uit de pas, dan zullen de uitgangspunten – terugkijkend - niet juist zijn geweest. Dit is met name van belang waarbij de energiekosten een groot deel van de exploitatielasten op zich nemen. Ook onderhoud en beheer kunnen een progressief kostenverloop hebben. Dat houdt in dat kosten in de tijd zullen toenemen. Bijvoorbeeld omdat de onderhoudsinspanning gaat toenemen.

#3 Voorbereiding: Nieuwe programma’s

Wanneer er onvoldoende gegevens zijn om een LCC-analyse uit te voeren, is dat aanleiding om een programma op te starten om de benodigde gegevens te verzamelen. 

#4 Voorbereiding: Economisch optimum

De economische levensduur is de periode waarin een asset verantwoord kan worden gebruikt. De levensduur eindigt, wanneer de instandhoudingskosten de ingecalculeerde kosten overtreffen. De technische levensduur geeft aan hoe lang de asset functioneert. De economische en technische levensduur kunnen gelijk zijn, maar kunnen ook verschillen. Een calamiteit kan de technische levensduur onverwachts verkorten. De economische levensduur kan lager uitvallen door het gebruik van verkeerde uitgangspunten. Opgemerkt wordt dat economische levensduur iets anders is dan economische afschrijving. De afschrijving geeft aan in hoeveel jaar de investering is terugbetaald. Het economisch optimum geeft aan wat financieel het beste moment is om een maatregel uit te voeren.

#5 Uitvoering: Invoergegevens

De verzamelde gegevens worden ingevoerd in het LCC model. De uitkomsten worden door het model gepresenteerd.

#6 Uitvoering: Vaststellen keuze

Wanneer een LCC wordt uitgevoerd op meerdere varianten, geeft de LCC de meest optimale variant weer op basis van de levensduurkosten. Door de huidige situatie te vergelijken met de optimale variant, wordt bepaald wat het economisch beste moment is om te investeren. Daarmee is het “wat” bepaald, als ook het “wanneer.” Uitgangspunt hierbij is dat door het uitstellen van maatregelen er geen ontoelaatbare risico's worden gelopen.

#7 Rapporteren

Een LCC-analyse resulteert in een kostenoverzicht op beheerobject, element of bouwdeel, waarbij er sprake is van aggregatie naar boven. Meerdere bouwdelen vormen het element en meerdere elementen het beheerobject etc. Meerdere LCC’s vormen een onderdeel om te komen tot een programma of een Lange Termijn Asset Planning (LTAP). In de LTAP zijn opgenomen:  

 • LCC per beheerobject/element/bouwdeel (afhankelijk van het gekozen aggregatieniveau).
 • LCC, jaarlijkse annuïtaire kosten van het programma.
 • Risicoreductie.
 • Prioritering.
 • Investeringenoverzicht.
#8 Evalueren

Uitgevoerde programma’s worden getoetst aan de uitgangspunten van de LCC. Tegelijkertijd wordt ook de nieuwe risicosituatie getoetst, want de beoogde risicoreductie was immers aanleiding om het programma uit te voeren.

 

 

Terug naar 'Praktijk'
Submenu openen

Life Cycle Cost-analyse

No data found
Scroll naar boven