Achtergrond

Hier worden achtergrond en basisprincipes van het kennisportaal toegelicht.

Ontstaan van iAMPro

Assetmanagement is een onderwerp dat breed in de belangstelling staat bij Nederlandse overheden. In 2013 besloten de gezamenlijke provincies om te leren van elkaars 'good practices', met als uiteindelijk doel een eenduidige en uniforme werkwijze. 'Delen is het nieuwe hebben' was daarbij het uitgangspunt. Dit heeft geresulteerd in het kennisportaal iAMPro, dat niet alleen open werd gesteld voor provincies, maar voor alle overheden en marktpartijen, onderwijsinstellingen enzovoorts. Op 21 januari 2015 werd het portaal feestelijk geopend. Het beheer ligt sindsdien bij CROW. Een breed samengestelde stuurgroep bewaakt en begeleidt het volledig onafhankelijke kennisportaal, dat inmiddels ruim 1.200 gebruikers kent.

De roos van iAMPro

Met assetmanagement worden zeven verschillende processtappen doorlopen. Voor het kennisportaal is gekozen voor een eenvoudige weergave van deze processtappen, met als resultaat 'de roos van iAMPro'. Deze figuur, tevens beeldmerk van het kennisportaal, staat voor de praktische invulling van de processen van een assetmanagementsysteem, gebouwd op het gedachtegoed van de NEN-ISO 55000.

Plan-do-check-act

Een belangrijke pijler in assetmanagement is plan-do-check-act. Je zegt wat je gaat doen (plan), je doet wat je hebt gezegd te gaan doen (do), je kijkt, denkt en handelt kritisch (check) en je verbetert waar nodig (act). Dit principe geldt voor de opbouw van het geheel van de processtappen, maar ook voor de opbouw van de afzonderlijke processtappen. Op alle niveaus wordt geleerd van de ervaringen die zijn opgedaan en wordt gewerkt aan het optimaliseren van de uitvoering. Dit geldt dus ook voor de organisatie en het assetmanagementsysteem in het hart van de roos.

Assetmanagementsysteem

Bij het opzetten van een assetmanagementsysteem maak je een inschatting van de processen en activiteiten die nodig zijn. Vervolgens ga je deze stapsgewijs invoeren. Verwacht niet dat alles direct optimaal zal functioneren. Er zullen diverse hobbels genomen moeten worden. In de loop der jaren ga je het proces echter optimaliseren. Daarbij bekijk je niet alleen of dingen goed gedaan worden, maar zeker ook of de goede dingen worden gedaan. Zo krijg je geleidelijk aan steeds meer greep op het beheer van je assets.

Het assetmanagementsysteem dwingt je om op bepaalde momenten een stap terug te zetten en te bekijken waar het proces anders (beter) moet. Je komt de oplossingen op het spoor door heel bewust alle processtappen te doorlopen aan de hand van de Cirkel van Deming (Plan-Do-Check-Act). Deze cyclus wordt doorlopen op alle niveaus: strategisch, tactisch en operationeel.

Scroll naar boven