Systeembenadering

Binnen assetmanagement wordt er gewerkt met objecten en met systemen. Beide vragen de juiste aandacht. Als je bijvoorbeeld goed voor de objecten zorgt, maar het systeem functioneert niet, doe je de dingen wel goed, maar niet de goede dingen.

De inleiding maakt duidelijk dat er niet alleen naar de afzonderlijke assets moet worden gekeken, maar vooral ook naar het systeem waarbinnen zij functioneren. Een interessante vraag is of je betere resultaten kunt krijgen door het systeem anders in te richten. Bij grootschalige vervangingen ontstaat de kans om systemen beter te ontwerpen. Dat zou bijvoorbeeld tot gevolg kunnen hebben dat niet alle assets hoeven te worden vervangen. Het voordeel is evident: alles wat niet terugkomt, hoeft niet onderhouden te worden. Bekende afwegingsvraagstukken waarbij een systeembenadering ertoe kan leiden dat niet alle assets worden vervangen, betreffen:

  • de drukriolering in het buitengebied (wel of niet handhaven?);
  • verhardingen van wegen in het buitengebied (wel of niet handhaven?);
  • de dichtheid van verlichtingsarmaturen (verkleinen?);
  • het aantal afvalbakken in rustige gebieden (verminderen?);
  • de aansluiting van verhard oppervlak op de riolering (afkoppelen?).

De aanpassing van een systeem verloopt stapsgewijs, vaak op het moment dat een of meer assets aan het einde van hun levensduur zijn. Om te weten welke aanpassing kansrijk is, heb je een langetermijnvisie nodig. Deze ontwikkel je op het tactische niveau. Het afgesproken serviceniveau is hierbij leidend.

Ketenmanagement

De assetsystemen van de eigen organisatie kunnen verbonden zijn met assetsystemen van andere organisaties. Denk bijvoorbeeld aan kabels en leidingen die onder of direct naast wegverhardingen liggen. Bij maatregelen daaraan zijn twee beheerders en twee assetsystemen betrokken. Een ander voorbeeld betreft een gemeentelijke riolering die is gekoppeld aan het zuiveringssysteem van het waterschap. Bij een dergelijke samenloop is het belangrijk om de totale keten te bekijken; daarmee wordt voorkomen dat investeringen in het eigen systeem niet het gewenste effect hebben. Zoek elkaar dus op voor ketenoptimalisatie. Het is duidelijk dat assetmanagement ook raakvlakken heeft met omgevingsmanagement en ketenbesturing.

Scroll naar boven