Wat is assetmanagement?

Assetmanagement is het optimaal beheren van kapitaalgoederen die van waarde zijn voor een organisatie. De invulling van ‘optimaal’ wordt ingegeven door de doelen die de organisatie nastreeft en de balans tussen prestaties, risico’s en kosten.

Kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn - binnen de scope van iAMPro - (lijn)objecten in de openbare ruimte. Voorbeelden hiervan zijn wegen, riolen, gemalen, bomen, lantarenpalen, bruggen, tunnels, (afval)waterzuiveringsinstallaties en vaarwegen. Ook gebouwen zijn kapitaalgoederen en voor deze objecten is de onderliggende systematiek hetzelfde. iAMPro beperkt zich echter tot de kapitaalgoederen in de infrastuctuur en de openbare ruimte.

Het ontstaan van assetmanagement

De twintigste eeuw kende twee bouwpieken: de periode 1930-1940 en de periode 1965-1975. Veel kapitaalgoederen die toen zijn gebouwd, bereiken de komende jaren het einde van hun technische levensduur. Dit maakt het noodzakelijk zeer efficiënt en effectief in te spelen op de grote behoefte aan vervanging, renovatie en verlenging van de levensduur.

Begin jaren zeventig kon nog worden volstaan met ad-hoc-onderhoud (zoals het herstellen van schade), maar de behoefte aan een onderhoudssystematiek begon snel te ontstaan. Enerzijds vanuit de na-oorlogse bouwpiek, anderzijds vanuit de gerealiseerde stadsuitbreidingen, groeikernen etc. uit de jaren zestig. Het Studiecentrum Wegenbouw (later opgegaan in het CROW) rapporteerde in 1979 het "proefproject Rhenen", waar een handmatige vorm van rationeel wegbeheer werd beschreven. Dit was het startsein voor de ontwikkeling van het rationeel beheer zoals wij dat nu kennen, dat vervolgens werd verruimd naar integraal beheer. Bij dit laatste worden de onderhoudswerkzaamheden van verschillende disciplines (bijvoorbeeld wegen, groen en riolering) op elkaar afgestemd.

straat.jpg

Ondertussen was in Engeland het politieke besluit genomen dat beheeractiviteiten 'op de markt konden worden gezet'. Dit had onder meer tot gevolg dat British Rail werd geprivatiseerd. Het bleek een harde leerschool, met als prangende vraag: hoe zorgt een overheid ervoor dat een private partij goed werk aflevert en dat tegelijk de veiligheid van de passagiers gegarandeerd is? Het leidde tot de ontwikkeling van PAS 55: een assetmanagementsysteem dat de grondlegger zou worden voor de ISO 55000.

Schaalgrootte

Inmiddels worden ook in Nederland steeds meer beheeractiviteiten voor de infrastructuur toevertrouwd aan de markt. Daarbij varieert de vorm van kleine contracten voor een specifieke discipline tot omvangrijke contracten voor langjarig multidisciplinair onderhoud. Hoe groter het areaal, hoe sterker de behoefte aan een systeem om op gestructureerde wijze greep te houden op het beheer. Assetmanagement biedt dat systeem. Voor grote contracten is het onmisbaar, voor kleinere beheeractiviteiten is het een interessante werkwijze.

snelweg.jpg

Van optimaal technisch beheer naar beheren naar behoefte

Draaide het bij rationeel beheer om optimaal technisch beheer, bij assetmanagement gaat het om de behoeften van de gebruiker. De top van de organisatie geeft aan wat de strategische doelen zijn. Die vormen het kader voor de beheerbeslissingen. Het is goed mogelijk dat een gekozen maatregel technisch gezien niet optimaal is, maar dat met minder kwaliteit toch het gestelde doel wordt bereikt. De maatregel voldoet dan. Uiteraard mogen er geen ongewenste risico’s optreden. Daarom wordt de keuze van een maatregel altijd bepaald door een afweging tussen kosten, prestaties en risico’s. Deze moeten met elkaar in balans zijn. Zowel het gewenste niveau van de kwaliteit en de prestaties, als de daarbij behorende en geaccepteerde risico’s liggen vast in een bedrijfswaardenmatrix. Deze matrix zegt: hier staan wij als organisatie voor.

afbeelding_2_afwegingskader.png

Veelzijdige werkwijze

Assetmanagement is een veelzijdige werkwijze:

  • waarmee politieke keuzen kunnen worden vertaald naar de uitvoering;
  • waarmee 'hogere doelen' kunnen worden bewaakt, zoals veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid, betrouwbaarheid  en esthetica;
  • waarin heldere afwegingen worden gemaakt tussen prestaties, kosten en risico's;
  • die gestandaardiseerd en transparant is;
  • waarin kennis wordt geborgd en waarin het eenvoudig is om kennis uit te wisselen;
  • waarmee wet- en regelgeving onder controle wordt gebracht;
  • die ruimte biedt voor verbetering, aanpassing en innovatie;
  • die leidt tot betere prestaties.

Assetmanagement is kortom een systeem om (nog) professioneler te werken. Dat is van groot belang in een tijdperk waarin de kapitaalgoederen in Nederland op leeftijd raken, de grondstoffen steeds duurder worden, de beschikbare financiële middelen afnemen en er steeds meer beheeractiviteiten aan de markt worden uitbesteed.

Bekijk ook:

Scroll naar boven